جستجوی مطالب در برگ و باد

دوشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۸

ادبيات و زبان فارسي کاربردي منتشر شد

ادبيات و زبان فارسي کاربردي
به کوشش: محمد رضا عطاری
Attari.mr@gmail.com
چاپ اول: 1388
تيراژ: 1000 نسخه
قيمت: 2800 تومان

این کتاب با همکاری موسسه‌ی فرهنگی فراونگ هنر، برای تدریس "زبان فارسی عمومی" در دانشگاهها منتشر و در کتاب‌فروشیهای معتبر مشهد برای استفاده‌ی دانشجویان و سایر علاقه‌مندان عرضه ‌شد. این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- مباحثی در مورد نگارش فارسی، انواع نوشته‌های علمی و کاربردی، گزارش‌دهی، مکاتبات اداری؛
- گزیده‌ی متون نثر و شعر فارسی؛
- نمونه‌ﻯ سوالات متن، آزمون جامع علمي کاربردي و سوالات کنکور تحصيلات تکميلي.
در پیشگفتار این کتاب در ضرورت چاپ کتاب چنین آمده است:
در برنامه‌ي درسي دانشگاهها، براي تمامي رشته‌ها (به جز رشته‌هاي تخصصي زبان و ادبيات فارسي) سه واحد فارسي عمومي، پيش‌بيني شده است. تاليف حاضر پاسخي به اين نياز در زمينه‌ي ادبيات و زبان فارسي کاربردي است؛ اگر چه بسياري تاليفات ارزشمند در اين زمينه توسط اساتيد و صاحبنظران به زيور انتشار آراسته شده ولي به دليل اينکه در اين آثار بيشتر به يکي از جنبه‌هاي زبان (جنبه‌ي ادبي يا جنبه‌ي کاربردي) توجه شده، نگارنده بر آن شد تا مجموعه‌ي حاضر را تهيه و در اختيار علاقه‌مندان قرار دهد. به ديگر سخن در اين کتاب علاوه بر مباحث نظري در مورد نگارش و انواع نوشتهها، که بيشتر جنبهي کاربردي دارد، متوني درج شده که در حوزهي ادبيات قرار ميگيرد.
... نمونههايي از متون نظم و نثر فارسي در اين مجموعه آورده شده است.
... به منظور آشنايي دانشجويان با سوالات آزمون پايان ترم، آزمون جامع علمي کاربردي نيز کنکور تحصيلات تکميلي، نمونهي سوالات به صورت تستي و تشريحي در پايان کتاب درج شده است. در شيوهي نگارش و نشانهگذاري مطالب کتاب، مباحث نظري و متون نثر سعي شده تا حد ممکن يک رويهي واحد اعمال شود. اين موضوع در رابطه با متون شعر و نظم محدوديتهايي را در ويرايش به همراه داشته است.
شايان ذکر است که در نگارش اين مجموعه از کتاب "زبان و نگارش فارسي" -که نگارنده آن را چندين سال در مراکز علمي‌کاربردي تدريس نموده-، همچنین منابع اصلي آن، کمک و بهره‌ي زيادي برده‌ام. از خوانندگان محترم انتظار دارم با راهنمايي و ارايهي پيشنهادات خود، کاستيها را گوشزد تا در ويرايشهاي بعدي اين اشکالات برطرف گردد. نگارنده با ديدهي منت از دريافت هرگونه انتقاد و پيشنهادي استقبال مينمايد. اميدوارم مجموعه‌ي حاضر مورد توجه علاقهمندان قرار گرفته و دانشجويان را مفيد فايده افتد.